Prowincja Gellonia>

Przywilej Gelloński

Przywilej Gelloński nadał naszej Prowincji Książe Sarmacji dekretem nr 180
z 19 października 2004 r.

A oto podstawowe postanowienia:

„Obywatelstwo gellońskie ze szlachectwem naszym ma być połączone. Przeto, obywatel gelloński sarmackie szlachectwo i tytuł kawalera przez się nabywa, chyba żeby szlachcicem naszym był wcześniej. Jeśliby jednak gelloński obywatel szlachcica miano utracił, nawet w inny sposób nabyte, przez to i gellońskim obywatelem być przestanie. Gdyby zaś szlachcic nasz, który by tytuł kawalera przez obywatelstwo gellońskie nabył, obywatelstwo to utracił, tym samym poczet szlachty naszej opuści, chyba że tytuł wyższy od kawalera już nosi.”

„Obywatelstwa gellońskiego ten nie nabędzie, kto by obywatelstwa sarmackiego nie posiadał. Obywatelstwa, a przez to szlachectwa naszego także ten nie uzyska, kto by w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym namiestnik Gellonii gellońskie obywatelstwo mu przyzna, publicznej przysięgi na wierność nam, księstwu i jego prawom nie złożył”.

„Namiestnik Gellonii obywatelstwo gellońskie nadawać w imieniu swoim będzie, zaś szlachectwo sarmackie w imieniu naszym. Jako że gellońskie obywatelstwo ze szlachectwem ma być połączone, a szlachectwo tych wyróżnia, którzy dla kraju naszego wiele dobra zdziałali, namiestnik obywatelstwo gellońskie tylko temu nada, którego nam zasługi dla Korony lub prowincji naszej Gellonii oraz wierną postawę wykaże, a my na to naszą zgodę wyrazimy”.

„Gdyby tak się stało, że gelloński obywatel tytuł kawalera noszący złożonej przysiędze się sprzeniewierzy, a szlachectwo swoje z rąk namiestnika Gellonii otrzymał, namiestnikowi temu surowe prawo do pozbawienia krzywoprzysięzcy tytułu szlachcica przyznajemy”.