Rozmiar: 87746 bajtów

 



Park Krajobrazowy "Glony"


Glony obejmują teren podmokły, odnajdziemy tu bagna, trzęsawiska i torfowiska.Opary utrzymują sie nad tą uroczą krainą przez cały rok jest tu tajemniczo i bardzo niebezpiecznie. Ze względu na utworzenie rezerwatu ścisłego, ludność dawnej wsi Glony została przesiedlona. Zostały wyznaczone specjalne trasy turystyczne, które nie ingerują w życie tutejszej zwierzyny. Cały obszar tworzy unikalny ekosystem i każda niekontrolowana ingerencja człowieka mogłaby zburzyć tę delikatną strukturę.


Tereny podmokłe i obszary nadrzeczne to jedne z najcenniejszych przyrodniczo obszarów na świecie. Stanowią one rezerwuary wody pitnej. Odgrywają również niebagatelną rolę dla oczyszczania wód i zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Bagna - są to obszary podmokłe z powierzchniową warstwą gruntu okresowo lub stale zatopioną. Tworzą się one nie tylko poprzez zarastanie jezior, lecz także na terenach o wysokim poziomie wód zaskórnych i o utrudnionym ich odpływie.
W bagnie zachodzi proces tworzenia się torfu. Możemy je podzielić na torfowiska wysokie, które są zasilane wodami opadowymi, oraz torfowiska niskie zasilane również wodami rzecznymi. Bagna i mokradła to obszary o trwałym nadmiernym nawilgoceniu, wynikającym z utrudnionego odpływu wód powierzchniowych. Stanowią ważny element powierzchni Ziemi. Bardzo często są pozostałością po jeziorach, płytkich zatokach morskich, korytach rzecznych bądź rozległych deltach.


Mogą też powstawać w wyniku procesów krasowych. Torfowiska ( bagna) urozmaicają krajobraz i jednocześnie zwiększają różnorodność biologiczną. Wiele rzadkich gatunków organizmów żywych jest ograniczonych w występowaniu do torfowisk wysokich jako siedlisk odznaczających się specyficznymi warunkami środowiskowymi: w związku z zależnością od wód opadowych - małą zawartością substancji odżywczych, i na skutek zatopienia - warunkami beztlenowymi, i silnie kwaśnym odczynem środowiska. Szczególnie charakterystyczna jest roślinność torfowisk, która je buduje, i w odpowiednich warunkach umożliwia stały wzrost, i odkładanie się torfu. Na terenie torfowisk można ponadto znaleźć rośliny przystosowane do niedostatku składników odżywczych - owadożerne rosiczki i tłustosza pospolitego oraz rośliny żyjące w mikoryzie z grzybami.


Torfowiska stanowią wielki potencjał do wykorzystania w nauce i dydaktyce. Poza informacjami na temat istniejącej organizacji i funkcjonowania tych ekosystemów, które mogą służyć także w przyszłości, torfowiska mogą być źródłem ogromnej wiedzy dotyczącej ich przeszłości i otaczających je terenów. Bezsprzecznie cenne są informacje, jakich dostarczają pokłady torfu. Można je porównać do "żywych ksiąg historii danego obszaru, żywych archiwów". Związki między torfowiskami a warunkami klimatycznymi i hydrologicznymi rejonu swojego występowania są bardzo duże. Będąc zależnymi od tych warunków równocześnie mają na nie znaczący wpływ. Torfowiska mają istotne znaczenie w kształtowaniu stosunków klimatycznych tworząc specyficzny mikroklimat.




Avatar Art - Tomasz mar. Chojnacki & Anna s.d. de Luna y Euskadi 2008